AYDINLATMA BEYANI

1.                Giriş

Bu Aydınlatma Beyanı; tüketiciler, müşteriler, tedarikçiler, bayiler, ziyaretçiler ve iş ortaklarına (“Veri Özneleri”) ait kişisel bilgilerin, Sepapaja 6, Tallinn 15551 Estonia adresinde yer alan Devix Technology OÜ,   tarafından işleme alınmasında geçerlidir. Bu Aydınlatma Beyanı, iş ile ilgili bilgiler ve/veya tüzel kişiler ile ilgili bilgiler için geçerli değildir.

Veri Öznelerine ait kişisel bilgilerin işleme alınmasında şirketimiz, Veri Sorumlusu veya Veri İşleyen niteliğini haiz olmaktadır. Bu beyanda, kim olduğumuz, kişisel bilgilerinizi ve sizinle ilgili anlam arz eden tüm diğer bilgileri hangi süreçler dahilinde, nasıl ve hangi amaçlarla işleme aldığımız açıklanmaktadır. Başka sorularınız olursa, bu beyanın altında yer alan irtibat bilgileri aracılığıyla bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bu Aydınlatma Beyanı, 13/11/2020 tarihi itibariyle geçerlidir. Bu beyan üzerinde zaman içerisinde değişiklikler yapılabilir, en güncel sürüm web sitemizde yayınlanmaktadır. Önemli değişikliklerin yapılması durumunda size bilgi verilecektir.

2.                HANGİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ İŞLEME ALIYORUZ?

Veri Kategorisi Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Ad ve Soyadı
İletişim Bilgisi Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres) 
Müşteri Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. rumuz, müşteri no)
Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler (örn. talep ve talimatlar, Paket alış ve harcama bilgileri)
İşlem Güvenliği Bilgisi Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)
Risk Yönetimi Bilgisi Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)
Finansal Bilgi Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler (Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, ödeme bilgileri, harcama bilgileri.)


3.                Kişisel bilgilerinizi hangi SÜREÇLER DAHİLİNDE VE HANGİ amaçlarla işleme alıyoruz?

Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi bizimle iş yaptığınızda, web sitelerimizi veya uygulamalarımızı kullandığınızda ya da bizimle etkileşim içerisine girdiğinizde işleme alacaktır.

A.               Web sitesi üzerindeki Üyelik işlemleri

Bu kapsamda kendi belirleyeceğiniz rumuzunuz, adınız ve soyadınız, eposta adresiniz, iletişim bilgileriniz, çerez bilgileriniz işlenmektedir. Bu bilgileri, size web sitemizde yer alan hizmetleri sunabilmek amacıyla gerekli olan üye kayıt işlemlerini tamamlamak adına işliyoruz.

B.               Hizmetlerinin yürütülmesi, talep ettiğiniz ürün ve hizmet tekliflerine cevap verilebilmesi, bu tekliflerin kabulü ve sözleşmeye dönüşmesi halinde bu sözleşmelerin yönetilmesi, taraf olduğumuz sözleşmelerin ifası, size hizmet vermek, ticari münasebete girmek, faturalama ve tahsilat dahil olmak üzere muhasebesel işlemleri yürütmek amacıyla,

C.               Kamu otoritelerinin emir ve talimatlarının yerine getirilmesi

D.              Müşteriler, Tedarikçi, danışman veya acentelerle olan ilişkilerin yönetimi ve pazarlama amacıyla,

E.               İş süreçlerinin yürütülmesi ve kurum içi yönetim amacıyla

Kişisel bilgilerinizi, işimizin yürütülmesinde ve organize edilmesinde işleme alıyoruz. Bu kapsamda genel yönetim, sipariş yönetimi ve varlık yönetimi de yer almaktadır. Şirketimiz aynı zamanda kişisel bilgilerinizi kurum içi yönetim amacıyla da işleme almaktadır. Daha etkin çalışma amacıyla merkezi işlem sistemleri sağlıyoruz. Denetim ve incelemeler yapıyor, iş kontrolleri gerçekleştiriyor, ve müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarına ait dizinler kullanıyor ve yönetiyoruz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi, hukuki danışmanlık ve iş danışmanlığı için ve ihtilaf çözüm prosedürleri kapsamında da işleme alıyoruz.

4.                Kişisel bilgilerinizi ne kadar süre elimizde tutuyoruz?

Şirketimiz Veri Öznelerinin kişisel bilgilerini sadece ilgili işlenme yerine getirmek için gereken süre kadar, yasal bir kriteri yerine getirmek için makul olarak gereken ölçüde ya da yürürlükteki bir zamanaşımı hükmü çerçevesinde elinde tutmaktadır.

İlgili saklama süresi sona erdikten hemen sonra, Bilgiler;

(i)                      güvenli şekilde silinecek veya imha edilecektir;

(ii)                    isimsizleştirilecektir;

(iii)                   Arşive kaldırılacaktır

5.                Kişisel bilgilerinize kimler erişebilir?

Şirketimizin çalışanları, kişisel bilgilere yalnızca ilgili amaç doğrultusunda ve görevlerini yerine getirebilmek için gerekli olan ölçüde erişmeye yetkilidir. Yine size hizmet sunabilmek için hizmet aldığımız üçüncü şahıslar ile kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Kişisel bilgilerinize üçüncü şahısların erişimi

Aşağıda belirtilen üçüncü şahıslar, Şirketimize ürün veya hizmet tedarik etmek için gerekli olduğunda kişisel bilgilerinize erişebilir: resmi kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, bilgi teknolojileri tedarikçileri, mali ve hukuki danışmanlarımız ve tedarikçiler.

Üçüncü şahıslara kişisel bilgilerinize erişim tanındığında, Şirketimiz, kişisel bilgilerinizin sadece ilgili amaç doğrultusunda gerekli olan ölçüde işleme alınmasını sağlamak için gerekli her türlü akdi, teknik ve kurumsal tedbiri alacaktır. Kişisel bilgileriniz, üçüncü şahıslar tarafından yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak işleme alınacaktır.

Burada yazılanlar haricinde, kişisel bilgileriniz, yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.

6.                Kişisel bilgileriniz nasıl korunur?

Kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği için yeterli koruyucu tedbirler almış bulunuyoruz. Kişisel bilgileri kazayla veya yasal olmayan şekilde imhaya veya kazayla zayi olmaya, zarar görmeye, değiştirilmeye, yetkisiz olarak ifşa edilmeye veya erişime ve ayrıca diğer her türlü şekilde yasa dışı işlemeye (gerekli olmayan bilgilerin toplanması da dahil olmak üzere) veya gereğinden fazla işleme alma durumlarına karşı korumak için her türlü teknik, fiziksel ve kurumsal tedbir tarafımızca hayata geçirilmiştir.

7.                GİZLİLİK HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kişisel verileriyle ilgili olarak aşağıda sayılan hakları mevcuttur;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Öznelerince “Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Dilekçesi” (Ek-1) ile yapılacak bizzat yazılı başvuru veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla yapılacak başvuru şirketimizce  değerlendirilecek ve 30 günlük yasal süresi içinde cevaplanacaktır.

Veri Özneleri, bu haklarını aşağıda belirtilen yöntemlerden bir tanesi ile yazılı talepte bulunmak suretiyle kullanabilecektir;

·                 Şirkete kimliklerini ispat eden belgelerle birlikte noter vasıtasıyla,

·                 Kendi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden XXXXXX Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerine iletecekleri kayıtlı elektronik postayla,

·                 Üç adet imzalarını ve kimlik suretlerini ekledikleri dilekçelerini elden teslim etmek koşuluyla,

Gizlilik haklarınızı kullanmak için lütfen web sitemizde yer alan irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi talep edebileceğimizi hatırlatırız.

8.                ONAYINIZI GERİ ÇEKEBİLİR MİSİNİZ?

Onay verdiğinizde her zaman bu onayınızı geri çekebilirsiniz. Ancak onayınızı geri çektiğinizde bunun geriye dönük bir hükmü olmadığını ve yalnızca ilk olarak onay vermiş olmanız durumda bu onayı geri çekebileceğinizi hatırlatırız. Onayınızı geri çekmek için lütfen web sitemizde yer alan irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçiniz. Onayınızı geri çektiğinizde dahi KVKK 5. Maddede yer alan zorunlu sebeplerle verilerinizin işlenmesine devam edilmesi gerekebilecektir.

9.                NASIL ŞİKAYETTE BULUNABİLİRİM?

Şirketimiz tarafından kişisel bilgilerinizin kullanılmasına ilişkin bir şikayetiniz olursa, web sitemizde yer alan irtibat bilgilerinden aracılığıyla şikayette bulunabilirsiniz. Şirketimize itirazda bulunmanın yanı sıra aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na da şikayette bulunmanız mümkündür.


Ek-1

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

BAŞVURU FORMU

6698  Sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nda  (“Kanun”)  ilgili  kişi  olarak  tanımlanan  kişisel  veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanunun 11. Maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK  Kanunu  Madde  13/1  uyarınca;  veri  sorumlusu  olan  Şirketimize  bu  haklara  ilişkin  olarak  yapılacak başvuruların  yazılı  olarak  veya  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kurulu  (“Kurul”)  tarafından  belirlenen  diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak;

·                 Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

·                 Noter vasıtasıyla,

·                    Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

Şirketimize iletilebilecektir.

Aşağıda, yukarıda belirtilen başvuru şekillerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmuştur.

Başvuru Şekli Başvuru Adresi Gönderi Açıklamaları
Şahsen Başvuru (başvuru sahibinin, kimliğini tevsik edici belgeler ile bizzat yapacağı başvuru)

………….. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla ………….. Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanacak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla …………….kep.tr Kayıtlı elektronik postanın “konu” kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 

 
Başvuru şekillerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bu form güncellenecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu Madde 13/2 gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu Madde 13 hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A.     Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim ve Soyisim
 
T.C. Kimlik Numarası
 
Telefon Numarası
 
Eposta Adresi
 
Adres
 

B.     Başvuru Sahibinin Şirketimiz ile ilişkisine dair bilgiler

Lütfen şirketimiz ile ilişkinize dair ilgili kısmı işaretleyerek kısaca açıklama yapınız.

MÜŞTERİ İŞ ORTAĞI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN
…………………………….. …………………………….. …………………………….. ……………………………..
ESKİ ÇALIŞAN ÇALIŞAN ADAYI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÇALIŞANI DİĞER
…………………………….. …………………………….. …………………………….. ………………………………….. (Lütfen belirtiniz)

Eğer biliyorsanız, Şirketimiz’in hangi iş birimi ile ilişkili olduğunuzu belirtiniz: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C.  Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

-               Adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü) teslim

-               E-posta adresi ile iletim

-              Elden teslim

(Vekâleten teslimat yapılabilmesi için noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.)

 

İşbu  Başvuru  Formu,  Şirketimiz  ile  olan  ilişkinizi  tespit  ederek,  varsa,  Şirketimiz  tarafından  işlenen  kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve  kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim  edilmiştir.  Hukuka  aykırı  ve  haksız  bir  şekilde  veri  paylaşımından  kaynaklanabilecek  hukuki  risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkına sahiptir. İşbu Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı talepleri cevaplamama hakkına sahiptir ve bu taleplerin cevaplanmamasından veya taleplerin hukuka aykırı olmasından kaynaklanan herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Bu başvuru kapsamında şirketimize sunmuş olduğunuz bilgilerini yalnızca KVK Kanunu kapsamındaki taleplerinizin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenecek ve ilgili iş birimleriyle ve very işleyenlerle paylaşılabilecektir.

Başvuru Sahibinin (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                  :          

Başvuru Tarihi            :

 

İMZA